คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
หน้าแรก

คำชี้แจงของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอนมาเป็นเวลา 18 ปี แล้ว ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยมาโดยตลอด

ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์จำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทำให้จำนวนวิชาเพิ่มขึ้น และรหัสวิชา 6 หลัก ไม่เพียงพอจึงต้องขยายรหัสวิชาเป็น 7  หลัก แต่จะไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร และการจบการศึกษาของนักศึกษาแต่อย่างใด

ดังนั้น ในการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ ภาค 1  ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป นักศึกษาต้องใช้รหัสวิชาใหม่  7  หลัก ในการลงทะเบียนเรียน ดังตัวอย่างเช่น

รหัส 6 หลัก เปลี่ยนเป็น รหัส 7 หลัก

GRE111

GRE1011

ทั้งสองวิชา คือวิชาเดียวกัน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

ต้องทำดังนี้
 1. เทียบรหัสวิชา ทำได้ดังนี้
  นักศึกษาเลือกวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรปีการศึกษาที่นักศึกษาสมัครเข้าศึกษา ซึ่งเป็นรหัสวิชา 6 หลัก และนำแต่ละวิชาที่นักศึกษาเลือกมาเทียบว่าตรงกับรหัสวิชา 7 หลักอะไรบ้าง
  นักศึกษาเทียบได้จาก
  • คู่มือสำหรับนักศึกษา
  • ประกาศทางเว็บไซต์
  • เอกสารการเทียบรหัสวิชา 6 หลัก เป็น 7 หลัก
  • บอร์ดประกาศจากคณะ
  • เว็บไซต์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2. พิมพ์บาร์โค้ด จากเว็บไซต์ ซึ่งเป็นรหัส 7 หลัก  ที่เทียบได้จากขั้นตอนแรก

  (นำมาลงทะเบียนเรียนตามปกติ ณ ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์)

 3. นำมาพร้อม comcode หรือ cashier check